Juridisch

Wat is de stedenbouwkundige bestemming van mijn eigendom?

De stedenbouwkundige bestemming regelt welke activiteiten op een bepaalde site op stedenbouwkundig vlak zijn toegestaan. In Vlaanderen zijn er een hele reeks plannen die de bestemming van een goed kunnen vastleggen. Om te beginnen is er het gewestplan wat in 1972 vastgelegd werd en waar aan het hele grondgebied een basisbestemming werd gegeven, bijvoorbeeld woongebied of industriegebied.

 

gewestplan2.jpg

 

APA - BPA - RUP?

Later werden deze hoofdbestemmingen op vele plaatsen verfijnd met zogenaamde APA’s (Algemene Plannen van Aanleg) of BPA’s (Bijzondere plannen van aanleg). Deze legden bijvoorbeeld de bouwhoogtes of bouwvrije afstanden vast of verfijnden het type activiteiten wat in een bepaalde zone kon uitgevoerd worden.

Deze gewestplannen, aangevuld met hun BPA’s zijn op vele plaatsen nog steeds van kracht. Sinds 1997 is men echter een ander instrumentarium aan plannen beginnen gebruiken waarbij gewerkt wordt met ruimtelijke structuurplannen (de zogenaamde RSP’s) en ruimtelijke uitvoeringsplannen (zogenaamde RUP’s).

De structuurplannen leggen de grote lijnen vast van hoe een gebied (kan over een hele regio gaan) moet ontwikkeld worden op vlak van groenontwikkeling, ontsluiting, typologie gebouwen,… zonder hierover in detail uitspraken te doen.

De structuurplannen bestaan zowel op Vlaams als provinciaal als gemeentelijk niveau. De grote richtlijnen van het RSP kunnen vertaald worden in RUP’s die meer in detail de invulling van bepaalde gebieden gaan definiëren, dikwijls naar analogie met de vroegere BPA’s. In de praktijk zijn de gemeentelijke RUP’s vaak het belangrijkste instrument om nieuwe bouwinitiatieven af te toetsen.

Veel van deze info is terug te vinden via Geopunt Vlaanderen of op de gemeentelijke en provinciale websites als het over RUP’s of RSP’s gaat maar laat het duidelijk zijn dat deze vraag specialistenwerk is en een gesprek met de lokale stedenbouwkundig ambtenaar nooit kwaad kan…

En alsof dit nog niet ingewikkeld genoeg is, is het ook nog zo dat je voor bepaalde activiteiten nog andere vergunningen zoals een socio-economische of milieuvergunning nodig hebt, maar dat laten we hier buiten beschouwing.

U heeft hierover nog vragen? Neem gerust contact met ons op!

Share this page