Privacy Disclaimer Algemeen

 

De groep Futurn (hierna genoemd “Futurn”, “wij” of “ons”) draagt zorg voor uw privacy.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.futurn.com/ (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Futurn en derden (leveranciers, prospecten en business partners). Voor de relatie tussen Futurn en haar klanten wordt eveneens verwezen naar de Privacy Verklaring KLANTEN dewelke een aanvulling vormt op de algemene Privacy Verklaring, tevens terug te vinden op onze website.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Futurn verzamelt, alsook over de wijze waarop Futurn deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Futurn wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, het inschrijven op onze nieuwsbrief, het gebruik maken van onze chatfunctie, het aanmaken van een account,… en algemeen door het in contact treden met Futurn impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Futurn uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op Futurn Holding NV alsook op al haar dochtervennootschappen en zustervennootschappen waarvan de projecten vermeld staan op de Website.

I.       Soorten persoonsgegevens

Futurn kan volgende persoonsgegevens  verzamelen en verwerken:

 • Naam

 • Voornaam

 • Emailadres

 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)

 • Woonadres

 • Accountnaam en wachtwoord

 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier alsook via het online chatformulier door u aan ons bezorgd.

 • Geografische locatiegegevens

Deze gegevens worden verzameld in het kader van de samenwerking met Futurn en worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Futurn verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Futurn, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Futurn toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II.      Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website

 • Via het contactformulier en de online chatfunctie op de website

 • Een potentiële samenwerking met Futurn

 • Correspondentie met en uitgaande van Futurn

De door Futurn verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events, om informatie te krijgen over huidige en toekomstige projecten in uw buurt of in de door u aangegeven regio’s).

III.     Gebruik persoonsgegevens

Futurn kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

 • De uitvoering van een overeenkomst met Futurn (incl. de opvolging daarvan)

 • Het verzenden van nieuwsbrieven

 • Statistische doeleinden

 • Tevredenheidsonderzoek

 • Reclamedoeleinden (als referentie)

 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier en online chatfuntie)

 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website.

 • U bij te staan in uw zoektocht naar uw nieuwe bedrijfslocatie

 • Meer algemeen, met het oog op het opzetten van een commerciële relatie.

 De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Futurn of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Futurn rust

 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen

 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Futurn of van een derde,  behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

IV.     Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Futurn zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan (niet-limitatieve lijst):

 • Software-leveranciers, cloud partner

 • Onderaannemers

 • Financiële instellingen

 • Notarissen & externe juristen

 • Verzekeringsmaatschappijen

 • Marketing(onderzoeks-)bureau – adviseurs – call center

 • Dienstverleners (fotograaf, vertaalbureau, …)

Indien het noodzakelijk is dat Futurn in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Futurn uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Futurn hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Futurn.

 • Wanneer Futurn of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Futurn heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal Futurn uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V.      Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI.     Opslag persoonsgegevens 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere regelgeving, bewaart Futurn uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII.    Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;

 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);

 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met office@futurn.com of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten  in te vullen en aan Futurn te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld email adres. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account verifiëren, updaten en/of wijzigen.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten  van Futurn meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Futurn.

VIII.  Beveiliging persoonsgegevens

Futurn verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Futurn, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Futurn in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Tot slot zal de veiligheid van uw account, indien van toepassing, ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. Futurn zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. Futurn raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met Futurn.

IX.     Update Privacy Verklaring

Futurn is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X.     Cookies

Here is a list of the cookies that we use. 

CONCRETE5. Saves the language of the used browser, which gives us the possibility to showcase the website in that language, if available.

cookieControl. States that you accepted the cookie disclosure so we don't have to show it for 24 hours.

cookieControlPrefs. Saves all the kinds of cookie types you approved of.

Cookie Types:

Essentials: The cookies set by our Content Management System (CONCRETE5).

Analytics: Allow us to use Google Analytics to track who visits the website and from where.

XI.      Contacteer ons

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verwerken, gelieve ons te contacteren:

 • e-mail: office@futurn.com

 • post: Dumolinlaan 1, bus 31 te 8500 Kortrijk

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Futurn deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Futurn uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

 

Privacy Disclaimer Klanten

 

De groep Futurn (hierna genoemd “Futurn”, “wij” of “ons”) draagt zorg voor uw privacy.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring KLANTEN”) is van toepassing op de relatie tussen Futurn en haar klanten, en vormt een aanvulling op de algemene Privacy Verklaring, tevens terug te vinden op onze website.

Deze Privacy Verklaring KLANTEN bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Futurn verzamelt, alsook over de wijze waarop Futurn deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Specifieke overeenkomsten tussen Futurn en haar klanten kunnen hiervan afwijken, waarbij deze afwijkende bepalingen primeren.

Futurn wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het ondertekenen van een verkoopovereenkomst, verhuurovereenkomst en/of enig andere overeenkomst met tot doel het tot stand brengen van een commerciële relatie met Futurn, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van de Privacy Verklaring KLANTEN en aldus van de manier waarop Futurn uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op Futurn Holding NV alsook op al haar dochtervennootschappen en zustervennootschappen waarvan de projecten vermeld staan op de Website.

I.       Soorten persoonsgegevens en wijze van verzameling

Futurn kan volgende persoonsgegevens  verzamelen en verwerken:

 • Naam 

 • Voornaam

 • Emailadres

 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)

 • Woonadres

 • Rijksregisternummer

 • Geboortedatum en plaats

 • Facturatiegegevens

Deze gegevens worden verzameld in het kader van de samenwerking met Futurn en worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om de vereiste overeenkomsten en alle hieraan gerelateerde documenten (bvb. facturen) op te maken. Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht te bezorgen zijn en welke optioneel zijn.

II.      Gebruik persoonsgegevens

Futurn kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

 • De uitvoering van een overeenkomst met Futurn (incl. de opvolging daarvan)

 • Het verzenden van nieuwsbrieven

 • Statistische doeleinden

 • Tevredenheidsonderzoek

 • Reclamedoeleinden (als referentie)

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Futurn of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Futurn rust

 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen

 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Futurn of van een derde,  behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

III.     Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Futurn zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan (niet-limitatieve lijst):

 • Software-leveranciers, cloud partner

 • Onderaannemers

 • Financiële instellingen

 • Notarissen & externe juristen

 • Verzekeringsmaatschappijen

 • Marketing(onderzoeks-)bureau – adviseurs – call center

 • Dienstverleners (fotograaf, vertaalbureau, …)

Indien het noodzakelijk is dat Futurn in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Futurn uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Futurn hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Futurn.

 • Wanneer Futurn of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Futurn heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal Futurn uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

IV.     Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

V.      Opslag persoonsgegevens 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere regelgeving, bewaart Futurn uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘II. Gebruik persoonsgegevens’.

Hierbij worden volgende bewaartermijnen gehanteerd:

 • In geval van verkoop, tot 10 jaar na de definitieve oplevering van de gemeenschappelijke delen of bij gebreke hieraan, van de privatieve gedeelten. Dit oa in het kader van de 10-jarige aansprakelijkheid.

 • In geval van verhuur, tot 7 jaar na het einde van de huurovereenkomst, doch met een minimum van 7 jaar na het verstrijken van de toepassing zijnde herzieningstermijn inzake btw.

 1. VI.     Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;

 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);

 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met office@futurn.com of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten  in te vullen en aan Futurn te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld email adres.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten  van Futurn meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Futurn.

VII.    Beveiliging persoonsgegevens

Futurn verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Futurn, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Futurn in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

VIII.  Update Privacy Verklaring

Futurn is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

IX.     Contacteer ons

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verwerken, gelieve ons te contacteren:

 • e-mail: office@futurn.com

 • post: Dumolinlaan 1, bus 31 te 8500 Kortrijk

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Futurn deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Futurn uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.