Juridisch

Wat is vruchtgebruik?

Het vruchtgebruik is een zakelijk recht waarbij de eigendom op een onroerend goed wordt gesplitst tussen 2 partijen, men name

  • de vruchtgebruiker die tijdelijk het genot krijgt over het onroerend goed als het ware hij er zelf eigenaar van is, evenwel met de verplichting het goed in stand te houden. De vruchtgebruiker krijgt alle ‘vruchten’ van het goed zoals de huuropbrengsten. Daarentegen moet de vruchtgebruiker ook instaan voor alle lasten zoals het gewone onderhoud en de onroerende voorheffing. Enkel de grove onderhoudswerken (dewelke dienen tot instandhouding van het gebouw) komen ten laste van de vruchtgebruiker.

  • de blote eigenaar die juridisch eigenaar blijft van het goed, doch zolang het vruchtgebruik loopt, geen genot kent van het goed.

Het vruchtgebruik neemt automatisch en van rechtswege een einde (‘uitdoven’ genaamd) ofwel bij het overlijden van de vruchtgebruiker, in geval van een natuurlijk persoon, ofwel bij het verstrijken van de vooraf vastgelegde termijn (maximum 30 jaar). Hierbij is geen tussenkomst van een notaris vereist, noch zijn er kosten aan verbonden.

Van origine vindt de opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom vooral zijn gebruik in het erfrecht en meer in het bijzonder bij het overlijden van één van beide ouders. Overeenkomst het wettelijk stelsel, erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de nalatenschap en de kinderen de blote eigendom. Het vruchtgebruik dooft in dit geval uit bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot waarna de kinderen de volle eigendom zullen hebben van de nalatenschap.

Meer en meer wordt het vruchtgebruik gebruikt in de bedrijfswereld waarbij een bedrijfsgebouw gesplitst wordt aangekocht: de blote eigendom door de zaakvoerder privé en het vruchtgebruik door de exploitatievennootschap. Op deze manier kent de vennootschap het volste recht over het bedrijfsgebouw vereist voor de exploitatie, maar zal bij het uitdoven van het vruchtgebruik – zijnde maximaal na 30 jaar – de zaakvoerder privé automatisch de volle eigendom verwerven van het onroerend goed.

Share this page